Interiart - Business WordPress Theme Interiart Theme is clean and modern design which is useful for creating Business site as well as Portfolio, Personal Blog sites.
Color Option

OWS FORMATEC Strefa Płyt

Przedsiębiorstwo FORMATEC Mariusz Adamczyk świadczy między innymi usługi stolarskie w zakresie cięcia i oklejania płyt meblowych, wykonuje inne obróbki na maszynach stolarskich oraz prowadzi sprzedaż materiałów i towarów do produkcji mebli, zwanych również produktami. W tym zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorstwo będzie stosowało umownie nazwę FORMATEC Strefa Płyt a miejscem świadczenia usług jest siedziba firmy w Piastowie przy ul. Dworcowej 66.

Definicje

 • Sprzedawca – FORMATEC Mariusz Adamczyk wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5222464961, REGON 140406742
 • Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna zamawiająca produkty lub usługi w firmie FORMATEC Mariusz Adamczyk
 • Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą formularza zamówienia (osobiście lub mailowo), Internetowego Systemu zamawianie.formatek.pl oraz sklepu sklep.formatec.pl lub innego serwisu zewnętrznego lub wewnętrznego, lub w innej akceptowanej przez Sprzedawcę formie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży,
 • Ogólne Warunki Sprzedaży – niniejszy dokument regulujący zasady sprzedaży w ramach FORMATEC Strefa Płyt,
 • Oferta Podstawowa – zbiór materiałów lub towarów dostępnych w magazynie Sprzedawcy,
 • Oferta Uzupełniająca – zbiór materiałów lub towarów na specjalne zamówienie
 • Internetowy System formatek.pl – narzędzie systemowe dostępne pod adresem www.zamawianie.formatek.pl umożliwiające Zamawiającemu złożenie zamówienia i dokonywania zakupu produktów i usług u Sprzedawcy,
 • formatec.pl – sklep internetowy umożliwiający Zamawiającemu złożenie zamówienia i dokonywania zakupu produktów u Sprzedawcy.

Zasady realizacji zamówień

 1. Sprzedawca stosuje priorytety realizacji złożonych zamówień, według następującej kolejności: za pośrednictwem Internetowego Systemu zamawianie.formatek.pl, w sklepie internetowym sklep.formatec.pl, przesłane na adres sprzedaz@formatec.pl oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przekazanie go Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po odnotowaniu zapłaty.
 4. Przy realizacji zamówień Sprzedawca standardowo rozlicza zużycie materiału uwzględniając pełną powierzchnię fabrycznych arkuszy płyt i blatów lub arkusze odpadowe w całości znajdujące się na magazynie. Powstałe w wyniku rozkroju odpady, za które płaci Zamawiający, pozostają do jego dyspozycji z wyjątkiem odpadów o długości (wysokości) mniejszej niż 60 cm i szerokości mniejszej niż 30 cm, które są utylizowane w trakcie procesu cięcia. Nieodebrane odpady zostaną zutylizowane w ciągu 2 dni od odbioru zlecenia. Sprzedawca w uzgodnieniu z Zamawiającym może zastosować inne indywidualne formy rozliczania materiału, w szczególności dla materiałów z oferty podstawowej może zastosować bezodpadowe rozliczanie zleceń rozkroju co oznacza, że Zamawiający zapłaci wyłącznie za powierzchnię zamówionych formatek meblowych i jednocześnie nie będzie miał prawa do odbioru odpadów wytworzonych w trakcie obróbki.
 5. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku zamówienia materiałów wraz z usługami dodatkowymi oraz materiałów i towarów z oferty uzupełniającej (na zamówienie), Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, gdyż przedmiotem umowy jest wyrób zindywidualizowany dostosowany do potrzeb Zamawiającego, na jego specjalne zamówienie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w następujących przypadkach: braku możliwości technicznych lub organizacyjnych do realizacji zamówienia; gdy realizacja zamówienia ze względu na stopień skomplikowania lub konieczność poniesienia znacznych nakładów pracy lub ryzyka zwiększonego zużycia materiałów lub maszyn mogłyby wpłynąć na znaczne obniżenie rentowności zlecenia; gdy działania Zamawiającego naruszają Ogólne Warunki Sprzedaży; gdy Zamawiający działa na szkodę Sprzedawcy; gdy realizacja zamówienia będzie niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca może odmówić wykonania usług na materiale powierzonym. Przyjęcie zamówienia na wykonanie usług na materiale powierzonym Zamawiającego wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za ewentualne uszkodzenie lub zniszczenie materiału powierzonego. Zamawiający składając zamówienie usługi na materiale powierzonym zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z uszkodzenia lub zniszczenia powierzonego materiału.
 8. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży FORMATEC Strefa Płyt jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawianie i przesyłanie elektronicznych faktur i faktur korygujących w rozumieniu 106 n. ust. 1, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczącego akceptacji odbioru faktur i faktur korygujących przesyłanych drogą elektroniczną.

Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 • gotówka lub karta płatnicza
 • przelew bankowy
 • płatność online Przelewy 24

Zapłata następuje standardowo w momencie składania zamówienia. Odnotowana zapłata za zamówienie jest podstawą do uruchomienia realizacji zlecenia produkcyjnego. W każdym przypadku, w tym w innych, niewymienionych formach płatności, materiał pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu odnotowania całkowitej zapłaty za zamówienie.

Termin realizacji

Sprzedawca standardowo realizuje Zamówienia w terminie:

 • do 5 dni roboczych w przypadku Oferty podstawowej wraz z prostymi usługami cięcia i oklejania,
 • do 10 dni roboczych w przypadku innych produktów i usług.

Termin realizacji liczony jest od momentu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, momentu odnotowania zapłaty za zamówienie oraz potwierdzenia dostępności materiałów. Standardowy termin realizacji może okresowo ulec zmianie w zależności od zdolności produkcyjnych oraz dostępności materiałów u producentów, o czym Sprzedawca będzie informował Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Odbiór / dostawa Zamówień

 1. Zamawiający może odebrać Zamówienie osobiście w siedzibie Sprzedawcy, przy czym odbiór powinien nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia przez Sprzedawcę, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Po tym terminie mogą zostać naliczone opłaty za magazynowanie.
 2. Zamawiający może zlecić Sprzedawcy transport zamówionych materiałów a sprzedawca może wykonać dodatkową usługę odpłatnie w zależności od możliwości technicznych i organizacyjnych. Transport nie obejmuje usługi wniesienia. Zamawiający zobowiązany jest do rozładunku samochodu we własnym zakresie w czasie nieprzekraczającym 20 minut; po tym czasie naliczona zostanie opłata za przestoje. W przypadku gdy Zamawiający nie przyjmie dostawy w ustalonym miejscu i terminie zobowiązany będzie pokryć koszty transportu i magazynowania.
 3. Sprzedawca standardowo przygotuje materiały do odbioru z palety do samodzielnego załadunku przez Zamawiającego. Formatki układane są na palecie według kolejności obróbki na maszynach i nie są układane według wymiarów. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość przygotowania palety do transportu lub załadunku wózkiem widłowym poprzez umocowanie taśmą PCV lub folią stretch do palety. Odpowiednie zabezpieczenie w trakcie transportu spoczywa na Zamawiającym, chyba że usługę transportu świadczy Sprzedawca własnym środkiem transportu.
 4. Zamawiający lub osoba przez niego delegowana w momencie odbioru materiałów i towarów sprawdza jakość i zgodność z zamówieniem. Podpis osoby odbierającej potwierdza, że materiały i towary zostały odebrane bez zastrzeżeń i nie zawierają wad i uszkodzeń. Odbiór bez sprawdzenia jakości i zgodności z zamówieniem następuje na wyłączne ryzyko zamawiającego i nie może być podstawą do dalszych roszczeń.

Reklamacje

Reklamacje rozpatrywane są w terminach ustawowych i przyjmowane są wyłącznie w miejscu świadczenia usługi tj. Piastów ul. Dworcowa 66, niezależnie od tego czy Zamawiający odebrał zamówienie osobiście w siedzibie firmy czy skorzystał z usługi transportu materiałów i towarów. Oznacza to, że Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowany materiał lub towar do miejsca świadczenia usługi we własnym zakresie i na własny koszt. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu a w przypadku materiałów dodatkowo etykieta naklejana na formatkę. Żadne uszkodzenia mechaniczne, w tym wykruszenia, wyszczerbienia, złamania, pęknięcia, zarysowania, wgniecenia, spuchnięcia krawędzi lub płaszczyzny, odklejenie obrzeża krawędzi itp. powstałe w trakcie załadunku, rozładunku, po odbiorze materiału lub powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania, użytkowania lub transportu nie będą rozpatrywane w ramach reklamacji.

Przyjmuje się, że właściwości użytkowe, tolerancje parametrów technicznych oraz odporności na działania mechaniczne i substancje chemiczne, zgodne z normami, badaniami i deklaracjami producenta, a także ewentualny brak wiedzy Zamawiającego na temat sposobu stosowania i montażu, przechowywania i transportu materiałów i towarów nie mogą być podstawą reklamacji.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Aktualnie obowiązujący regulamin jest dostępny w „Pomocy” do Internetowego Systemu zamawianie.formatek.pl, na www.sklep.formatec.pl oraz w biurze sprzedaży FORMATEC.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. Wszelkie spory, po wyczerpaniu drogi polubownej, będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

Polityka bezpieczeństwa RODO

Założenie konta w Internetowym Serwisie zamawianie.formatek.pl, sklepie internetowym (sklep.formatec.pl), wysłanie zapytania do Sprzedającego lub złożenie Zamówienia w jakiejkolwiek formie, w której nastąpiło podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę FORMATEC Mariusz Adamczyk, ul. Dworcowa 66, 05-820 Piastów, NIP 522-246-49-61 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiających będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonych Zamówień, w tym do wystawienia dokumentu handlowego i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Sprzedawca informuje, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest FORMATEC Mariusz Adamczyk, ul. Dworcowa 66, 05-820 Piastów
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 3. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
 4. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
 5. Zamawiający posiada prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.